Kho tài liệu bao gồm những nghiên cứu, công bố, báo cáo,...về vấn đề không khí trong và ngoài nước của các cá nhân, tổ chức uy tín